Проекты

Пятница, 09 февраля 2024 12:23

Адырраҭара «Аамҭеи ауаҩи» далахәуп аекологиазы аҳәынҭқарратә еилакы аусзуҩы, амшын ахьчареи аԥсыӡкра ахылаԥшреи рзы аеколог-еиҳабы Џьамал Дбар.

Прочитано 497 раз