Проекты

Пятница, 26 января 2024 16:36

Адырраҭара «Аамҭеи ауаҩи» далахәуп Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр, Урытәыла атәылаҿацә ҿыцқәа рҿы Аԥсны ахада ихатранак ҷыда, аинрал-леитенант Лев Кәыцниа.

Прочитано 602 раз