Проекты

Пятница, 22 декабря 2023 12:10

Адырраҭа  «Аамҭеи ауаҩи»  далахәуп  Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла алахәыла, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет аҟазара афакультет адекан ихаҭыԥуаҩ, асахьаҭыхҩы-апартрет ҟаҵаҩы  Руслан Чхамалиа.

Прочитано 643 раз