Проекты

Пятница, 01 декабря 2023 15:31

Адырраҭара «Аамҭеи ауаҩи» далахәуп афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Ахьӡ-аԥша аорден ахԥатәи аҩаӡара занашьоу, Аԥсны аҭҵаарадырра аусзуҩ нага  Леонид Саманба. 

Прочитано 712 раз