Проекты

Понедельник, 13 февраля 2023 18:26

Адырраҭара "Ҳара Ҳабиҧара" далахәуп Ахатәы Азеиҧшҵарадырратә школ "Альфа"адиректор лхаҭыҧуаҩ,аматематика арҵаҩы Асҭанда Ҳаџьымҧҳа.

Амҩаҧгаҩ-Аза Харчлааҧҳа.
Абжьыла аиқәыршәаҩ -Раиса Ажьиҧҳа.

Прочитано 110 раз